zavřít
Nahoru
Dolu

Reklamní a dárkové předměty

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy SPEED PRESS Plus a.s. platné od 1. 1. 2014

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VODP“) upravují podmínky realizace zakázek mezi firmou SPEED PRESS Plus a.s., dále označovanou jako prodávající, a kupujícím. VODP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu, v platnost vstupují podpisem kupní smlouvy nebo zasláním písemné objednávky kupujícím. Smluvní vztah vzniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, poštou nebo faxem) a jejím písemným potvrzením (e-mailem, poštou nebo faxem). Ve všech ostatních případech, které neupravují VODP se smluvní vztah bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), jakož i předpisy souvisejícími.

II. MNOŽSTVÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

1. Minimální hodnota objednaného zboží je 4000 Kč bez DPH v případě zboží s potiskem a 2000 Kč bez DPH v případě zboží bez potisku.

2. Při objednání menšího množství zboží než je minimální množství uvedeno v katalogu účtuje prodávající příplatek 7 %.

III. DODACÍ LHŮTA

1. Nejkratší možný termín dodání zboží s potiskem je 15 pracovních dní ode dne potvrzení přijetí objednávky. Termín je závislý na druhu produktu i zvolené tiskové technologii.

2. U zakázek s požadovaným potiskem je kupující povinen do 1 pracovního dne ode dne potvrzení přijetí objednávky zaslat podklady pro potisk a do 1 pracovního dne od zaslání grafických náhledů písemně provést korekturu.

3. V případě, že povinnost uvedenou v čl. III odst. 2 kupující poruší, bude dodací lhůta posunuta o počet dní, ve kterých je kupující v prodlení se zasláním podkladů nebo s písemným odsouhlasením náhledů.

4. V ostatních případech je doba plnění stanovena smluvně.

5. Prodávající si vyhrazuje právo dřívějších dodávek než uvedených ve smlouvě nebo ve VODP.

IV. PRODEJNÍ CENA ZBOŽÍ

1. Cena zboží je stanovena písemnou dohodou na základě cen, které jsou uvedeny v katalogu a zároveň na základě množstevních rabatů.

2. Ceny zboží v katalogu (e-shopu, nabídce) jsou uvedeny bez DPH.

3. Ceny zboží, které je napájeno bateriemi, nezahrnují cenu baterií, pokud není v katalogu uvedeno jinak.

4. Ceny zboží nezahrnují cenu za dopravu a balení zboží ani případné pojištění.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží.

6. K elektrickým a elektronickým produktům bude připočítán ekologický poplatek dle novely zákona č. 185/2001 sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, popř. poplatek vyplývající ze zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.

V. PRODEJNÍ CENA PRACÍ (POTISKŮ)

1. Ceny potisků jsou uvedeny v katalogu (Ceník tisku).

2. Ceny potisků v katalogu jsou bez DPH.

3. Ceny potisků nezahrnují grafické zpracování podkladů a technologickou přípravu tisku.

4. Je-li sjednán potisk zboží, je kupující povinen zaslat podklady ve vektorech (křivkách), v případě barevného tisku s přesně určenými barvami dle „Pantone“ vzorníku.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen prací.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sklad prodávajícího v provozovně v Libušíně 27306, Přemyslova 830, po dohodě je možno vyzvednout zboží v administrativní budově na Praze 9, Freyova 8 za skladovací poplatek dle platného ceníku.

VII. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

1. Způsob dopravy musí být smluvně písemně sjednán.

VIII. ZPŮSOB PLNĚNÍ

1. Za řádně plněnou dodávku je považováno i částečné plnění prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění prodávajícího, neodporuje-li to povaze závazku nebo účelu smlouvy, pokud tento účel musel být prodávajícímu zřejmý a bude-li prodávajícím upozorněn nejpozději údaji v dodacím listu. Prodávající nahradí kupujícímu zvýšené náklady způsobené částečným plněním.

2. Zakázka se realizuje převzetím zboží kupujícím nebo předáním dohodnutému smluvnímu dopravci.

3. Nepřevezme-li kupující řádně plněnou zakázku, bude zakázka uskladněna na účet kupujícího dle čl. XII odst. 1 VODP. V případě nevyzvednutí zakázky do 7 kalendářních dnů, vyúčtuje prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % hodnoty zakázky v případě nepotištěného zboží a 80 % hodnoty zakázky v případě potištěného zboží.

4. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky dodaného zboží s potiskem v toleranci 5 %.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Splatnost faktur je 14 dní ode dne vystavení, není-li na základě dohody smluvních stran jinak sjednána. Den vystavení faktury je shodný se dnem odeslání zboží ke kupujícímu, příp. dnem předání zboží kupujícímu.

2. Kupující je povinen uhradit objednané zboží prostřednictvím bankovního převodu, dobírkou nebo platbou v hotovosti. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání hodnoty faktury na účet prodávajícího, příp. dnem, kdy byla platba uhrazena v hotovosti.

3. Převzetím zboží nabývá kupující k zboží vlastnické právo.

4. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nesmí kupující postoupit žádnou z částí pohledávek třetí osobě.

5. Vzájemný zápočet faktur může nastat pouze na základě písemné dohody kupujícího a prodávajícího v souladu s ust. § 1982 a násl. NOZ.

6. V případě prodlení s platbou faktury je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

X. REKLAMACE

1. Odpovědnost prodávajícího za vadná plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, zejména ust. § 2099 a násl., § 2165 a násl.

2. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VODP.

3. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Má-li kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

4. V případě uznané reklamace nahradí prodávající kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže je kupující v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury o více než 14 dnů nebo v případech stanovených NOZ.

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodu odstoupení a doručeno druhé smluvní straně.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úhradu storno poplatku, který činí 10 % hodnoty zakázky v případě nepotištěného zboží a 80 % hodnoty zakázky v případě potištěného zboží.

XII. JINÁ USTANOVENÍ

1. V případě skladování hotové zakázky u prodávajícího více než 7 dní ode dne jejího možného převzetí kupujícím, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náklady na skladování, které činí 0,05 % z hodnoty zakázky za každý jeden kalendářní den skladování zboží.

2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. V případě, kdy není objednané zboží kupujícím na trhu dostupné, prodávající je povinen neprodleně písemně informovat kupujícího a zároveň má právo prodloužit termín plnění, příp. odstoupit od smlouvy.

3. V případě soudního sporu bude spor řídit místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

Obchodní podmínky ke stažení v PDF.Zpracování osobních údajů

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • 1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • 1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • 1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • 2.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • 2.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

3. DORUČOVÁNÍ

 • 3.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 
SpeedPress+
 
Reklamní a dárkové předměty
 
 
 
SLAVÍME 30 LET NA VRCHOLU! DĚKUJEME.
United Registrar of Systems
POPAI AWARDS 2022 - výtěz kategorie
HVĚZDA 3D REKLAMY 2022 - 2. místo
HVĚZDA 3D REKLAMY 2022 - 3. místo
 
Nastavení cookies
Pro správné zobrazení a pohodlné prohlížení webu používáme cookies. Díky analýze dat můžeme zlepšovat jeho funkce. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.
Nezbytné cookies (vždy aktivní, nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval.
Analytické (personalizace podle chování)
Na základě prohlížených stránek, upravujeme zobrazený obsah. Pomáhají nám i web zlepšovat.
Profilující (remarketingové)
Díky těmto cookies můžeme zobrazovat užitečný obsah a relevantní reklamy.
SouhlasímPoužíváme cookies ke zlepšení webu a reklamy!
Moc nám pomůžete svým souhlasem. Více zde!Nastavení